AUDYT DOKUMENTACJI PRAWA PRACY

Oferujemy usługę polegającą na kompleksowym audycie akt osobowych pracowników. Akta te powinny być prowadzone w sposób kompletny i prawidłowy, rozpoczynając od przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, aż do momentu rozwiązania stosunku pracy.

 

 

OFERUJEMY:

 

  • Analizę stosowanych praktyk, wzorów umów, regulaminów i pozostałej dokumentacji pracowniczej stosowanej przez dział personalny oraz kadr w poszczególnych lokalizacjach i obszarach funkcjonalnych

  • Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w postępowaniu osób zarządzających pracownikami

  • Zminimalizowanie ryzyka powstania bezzasadnych sporów i roszczeń związanych z nawiązaniem stosunku pracy

  • Zminimalizowanie ryzyka niewłaściwego formułowania składników wynagrodzenia w tym premii i nagród oraz wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

  • Zminimalizowanie ryzyka odpowiedzialności przedstawicieli firmy za niepoprawne prowadzenie akt osobowych pracowników i osób wykonujących pracę na innej podstawie