top of page

OCHRONA

DANYCH OSOBOWYCH

Proponujemy Państwu wykonanie audytu powdrożeniowego w zakresie zgodności wprowadzonych przez Państwa procedur oraz dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych zgodnie z najnowszymi wytycznymi PUODO (z uwzględnieniem pojawiających się interpretacji i wskazówek Ministerstwa Cyfryzacji). Uwzględnieniu podlegać będą obszary wskazywane prze UODO po pierwszych kontrolach jako wykazujące najwięcej naruszeń, tj.: monitoring wizyjny oraz inne formy monitoringu (GPS, programy monitorujące pracę pracownika, nagrywanie rozmów telefonicznych), przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych, rekrutacja pracowników.
 

Oferujemy:
 

- weryfikacja poprawności wdrożenia RODO
 
- analizę aktualności klauzul informacyjnych oraz klauzul zgody
 
- analizę prawną umów powierzenia
 
- analizę aktualności rejestru czynności przetwarzania i rejestru
kategorii czynności
 
- audyt i weryfikację dokumentacji kadrowej pod kątem zmian w zakresie
ochrony danych osobowych
 
- analizę dokumentacji pod kątem zgodności z celem i zakresem przetwarzania
 
- analizę poprawności przetwarzania danych przy korzystaniu z różnych
form marketingu
 
- weryfikację zgodności przetwarzania z prawem przy użyciu strony
internetowej, mediów społecznościowych oraz stosowanych kanałów komunikacji
 
- weryfikację przetwarzania danych przy użyciu nowych kanałów informacji

- outsourcing funkcji IODO

 

bottom of page