top of page

AUDYT, OPTYMALIZACJA I DORADZTWO W ZAKRESIE PIT

Istotą audytu podatkowego jest sprawdzenie poprawności działania płatnika zgodnie z ustawą PIT. Audyt obejmuje analizę, wnioski, propozycje działań eliminujących ewentualnie wykryte błędy. Proponujemy również doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących jak również konkretne rozwiązania dla struktur zatrudnionych w Polsce cudzoziemców i wyższej kadry kierowniczej.

 

OFERUJEMY:

 

Audyt podatkowy płatnika PIT

Audyt obejmuje analizę, wnioski, propozycje działań eliminujących

​1. Przychody – koszty – dochody

  • poprawność w zakresie identyfikacji źródła przychodów (w tym zawieranie właściwych umów),

  • prawidłowość umieszczania wydatków w kosztach firmy (w tym także rozpoznanie kosztów autorskich)

  • prawidłowość ustalenia dochodów z uwzględnieniem odliczeń podatkowych

 

2. Pobór zaliczek, podatku zryczałtowanego

  • W tym punkcie uwzględnione będzie opodatkowanie nie-rezydentów, ze szczególnym uwzględnieniem Ukraińców uzyskujących dochody w Polsce.

  • Odrębnym zagadnieniem jest sprawdzenie współpracy wewnętrznych struktur firmy z jednostką obsługującą rozliczenia podatkowe np. dział socjalny –dział podatkowy (zwolnienia podatkowe), dział kadrowy – dział podatkowy (wystawianie informacji podatkowych)

 

3. Deklaracje, informacje

  • Prawidłowość wystawienia druków PIT  (w tym ich korekty)

 

4. Zwolnienia podatkowe

  • Zasadność stosowania zwolnień podatkowych z wykorzystaniem orzecznictwa sądowego oraz interpretacji podatkowych

 

5. Odliczenia podatkowe

 

Doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących

 

1. Legalne sposoby ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego i prawnego osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie.

 

  • w tym punkcie uwzględnione zostaną m.in. obniżone odsetki, czynny żal, raty podatkowe

 

2. Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego

 

  • w tym zakresie niezmiernie istotne jest pogłębianie wiedzy pracowników w obszarze zarządzania ryzykiem podatkowym oraz wdrożenie w firmie odpowiednich procedur pozwalających m.in. na zidentyfikowanie a następnie ograniczenie lub wyeliminowanie obszarów ryzyka w sferze rozliczeń podatkowych, wdrożenie optymalnych rozwiązań podatkowych (pozwalających m.in. na osiągnięcie oszczędności podatkowych).

 

3. Optymalizacja podatkowa tj. zgodne z prawem wykorzystanie instrumentów prawnych w celu uzyskania korzyści podatkowej
 

4. Bieżąca współpraca przy rozwiązywaniu powstałych problemów podatkowych z uwzględnieniem specyfiki danego przedsiębiorstwa

 

5. Korekty deklaracji/informacji podatkowych, uniknięcie lub ograniczenie odpowiedzialności karno-skarbowej, zmniejszenie skutków finansowych nieprawidłowych działań

Specyficzne rozwiązania dotyczące ekspertów

 

1. Planowanie podatkowe w zakresie optymalnych struktur zatrudnienia cudzoziemców oddelegowanych do Polski oraz pracowników polskich oddelegowanych do pracy zagranicą
2. Planowanie podatkowe w zakresie optymalnych struktur zatrudnienia wyższej kadry kierowniczej (członkowie zarządu)
3. Doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników migrujących w ramach Unii Europejskiej


 

 

 

 

Dokumenty i nieostre Biznes mężczyzn
bottom of page