top of page

DORADZTWO

PRAWO PRACY

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem z zakresu prawa pracy, dokonujemy wszechstronnej analizy rozwiązań prawnych stosowanych przez pracodawcę, połączonej ze szkoleniem kadr oraz opracowaniem pakietu regulaminów i innych dokumentów regulujących sferę zatrudnienia z uwzględnieniem specyfiki firmy.

Oferujemy kompleksowy przegląd prowadzonej polityki zatrudnienia, pod kątem obowiązujących przepisów prawa pracy wraz z wdrożeniem proponowanych zmian.

 

ZAKRES USŁUG W RAMACH DORADZTWA Z PRAWA PRACY

Analiza obowiązującej dokumentacji wewnątrzzakładowej, Regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy, opracowanie propozycji zmian oraz ich wdrożenie

 

Analiza dokumentacji personalnej pod względem zgodności z prawem oraz zasad racjonalnego zarządzania pracownikami, procedur zatrudniania, zwalniania, szkoleń pracowników, rekrutacji

 

Analiza prawidłowości stosowanych wzorów umów o pracę, umów cywilnoprawnych związanych z zatrudnieniem, umów o zakazie konkurencji

 

Racjonalizacja organizacji czasu pracy, obejmuje sprawdzenie Regulaminu pracy, procedur dotyczących czasu pracy, zasad rejestracji czasu pracy (w tym także ERCP) oraz harmonogramów i ewidencji czasu pracy w celu ustalenia czy dokumenty i procesy są zgodne z prawem, potrzebami biznesowymi firmy oraz zasadami racjonalnego zarządzania pracownikami

 

Negocjacje ze związkami zawodowymi działającymi u Klienta

 

Pomoc w procesie przejmowania pracowników innej firmy w trybie art. 23(1) k.p., zbadanie zagrożeń związanych z przejęciem

 

Przegląd akt osobowych pracowników dokonywany, w celu sprawdzenia zgodności z prawem prowadzonych akt osobowych pracowników

 

Doradztwo, porady dotyczące prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy

 

Szkolenia pracowników kadr i płac w zakresie wdrażanych zmian

 

doradztwo prawo pracy
bottom of page