NASZ ZESPÓŁ

PRZEMYSŁAW CISZEK
 

Wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

MACIEJ CHAKOWSKI
 

Adiunkt i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady także na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest ekspertem branżowym reprezentującym pracodawców m.in. w Radzie Dialogu Społecznego. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie regulacji prawa pracy krajów UE. Reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie sporów zbiorowych, rokowań układów zbiorowych, pakietów socjalnych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.

MAREK CHOJNOWSKI
 

Jest adwokatem i członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w procesowym prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych. Swoje doświadczenie jako prawnik procesowy zdobywał na trzyletniej aplikacji sędziowskiej, która pozwoliła mu dogłębnie poznać praktyczną stronę sporów sądowych w polskich sądach pracy. Uczestniczył z powodzeniem jako pełnomocnik wielu przedsiębiorstw w trudnych i złożonych sporach sądowych.

ROBERT LISICKI
 

Jest radcą prawnym. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. W obszarze jego zainteresowań pozostaje w szczególności tematyka czasu pracy, a także problematyka pracy tymczasowej. W latach 2004-2015 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy. Był uczestnikiem prac legislacyjnych zarówno na poziomie krajowym jak i UE. Obecnie jest ekspertem Konfederacji Lewiatan, w której odpowiada za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy. Członek Zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, a na poziomie unijnym Komitetu Doradczego ds. swobodnego przepływu pracowników i ich zatrudnienia.

JAROSŁAW SAWICKI
 

Jest prawnikiem i doradcą podatkowym. Specjalizuje się w podatkowo – ubezpieczeniowych aspektach optymalizacji systemów wynagradzania. Pracę zawodową rozpoczął w jednej z renomowanych Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Warszawie, gdzie ostatecznie, po kilku latach, został szefem Działu Doradztwa dla Pracodawców, w ramach którego zajmował się doradztwem w zakresie wszelkich aspektów zatrudniania osób fizycznych, a także optymalizacji kosztów pracy. Występuje także jako pełnomocnik klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w zakresie m.in. opodatkowania dochodów osób fizycznych.

 

ADRIANA GŁUCHOWSKA
 

Jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem oraz niezależnym konsultantem z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych oraz sektora spółek. Jako głos doradczy i konsultant biznesowy Akademii Mistrza ZT Kruszwica SA nieprzerwanie od 1998 roku rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw. Jest również ekspertem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), rachunkowości (dyplom księgowej i studia ekonomiczne w WSDG w Warszawie, ponadto KPSW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w WSAIB w Gdyni, przystąpiła do egzaminu audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji). Audytuje oraz przygotowuje szkolenia m.in. dla specjalistów oraz Inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej, Izb Skarbowych, Urzędów Skarbowych, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Starostw Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy.

MONIKA FRĄCZEK

Jest specjalistą prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem uzyskanym w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Była uczestnikiem prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie, w tym w zespołach eksperckich, w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych oraz w Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych aspektach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, w tym właściwego wyboru podstawy zatrudnienia, prawidłowego formułowania postanowień umów o pracę, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

ANDRZEJ PONCZEK

Jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest wykładowcą prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk. To także autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek” oraz ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków.  Trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

KATARZYNA WOJTASZYN

z wykształcenia prawnik, konsultant z zakresu business security z ponad 18 letnim doświadczeniem w pracy w administracji rządowej, w tym  w pracy z  informacjami niejawnymi i obszarze zapobiegania przestępczości gospodarczej i ekonomicznej oraz w zakresie ochrony danych osobowych. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,  auditora systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015. Ukończyła liczne kursy udoskonalające kompetencje, w tym m. in. szkolenie dla menadżerów ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg norm ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012, szkolenie z zakresu analizy ryzyka i szacowania skutków dla ochrony danych osobowych; wykładowca akademicki, organizator specjalistycznych warsztatów i szkoleń prawnych. Trener z zakresu problematyki ochrony informacji i danych osobowych, w tym audytor prawny, analityk ryzyka w zakresie dostosowania organizacji do wymogów z RODO.