top of page

REGULAMIN

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Treść Regulaminu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BDo Sp. z o.o. Filia POLEXPERT zwany dalej: „Regulaminem", zawiera:

 • Oznaczenie Usługodawcy;

 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym

  • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;

  • Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;

   

 • Warunki zawierania i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

 • Tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Oznaczenie Usługodawcy

Przez Usługodawcę rozumie się:

BDO sp. z o.o.
Z siedzibą : ul. Postępu 12 , 02-676 Warszawa.

Zwaną dalej: „Usługodawcą".

 

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Internetowego Serwisu znajdującego się pod adresem internetowym: www.poradyhr.pl, zwanego dalej „Serwisem", zwane dalej: „Usługami".

 2. Usługi obejmują wszelkie usługi odpłatne związane z funkcjonowaniem Serwisu,
  w tym:

 1. Opinia A

 2. Opinia B

 3. Opinia C

 1. Osoba korzystająca z usług odpłatnych jest dalej zwana „Klientem".-

 2. Klientem może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych
  w formach stosowanych w Internecie w zakresie reklamy usług własnych oraz reklamy usług świadczonych przez innych przedsiębiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie zlecone przez przedsiębiorców, którzy sami przygotowali treści reklamowe, oraz za wynikające
  z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

 

 

§ 4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do Internetu, oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox, w wersji nie niższej niż 2.0.p, która akceptuje pliki typu cookie,

 2. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez Serwis na komputerze Klienta, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera.

 3. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy
  z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

§ 5 Podstawowe obowiązki Klienta.

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.

 2. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 4. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.

§ 6 Autorskie prawa majątkowe

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Serwisie, jak
  i pism, opinii, projektów lub podobnych opracowań, o których mowa w § 3 ust. 2Regulaminu, zwanych dalej łącznie „Utworami", należą do Usługodawcy lub doradców współpracujących z Usługodawcą.

 2. W szczególności zawarcie, jak i wykonanie Umów, o których mowa w Rozdziale II, nie powoduje przejścia na Usługobiorcę autorskich praw majątkowych do utworów, których wykonanie jest przedmiotem umowy.

 3. Autorskie prawa majątkowe do Utworów podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631). Żaden z Utworów w całości lub w części nie może być powielany
  i rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny) . Zakaz obejmuje także wykorzystanie na   wszelkich polach eksploatacji włącznie z wprowadzeniem do obrotu,       kopiowaniem, fotokopiowaniem oraz       zamieszczaniem w Internecie – bez zgody Usługodawcy. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Usługodawcy, w granicach wykraczających poza dozwolony użytek na potrzeby własne , rodzi odpowiedzialność cywilną, jak i karną.

 4. Zgoda, o której mowa w ust. 3, musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

 5. Postanowienia ust. 2-4 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy autorskie prawa majątkowe do Utworów należą w całości lub w części do doradców współpracujących z Usługodawcą.

 6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do ochrony autorskich praw osobistych doradców współpracujących z Usługodawcą.

 7. Usługodawca udzielając zgody na wykorzystanie treści zamieszczonych w Serwisie ustala w szczególności wysokość opłaty licencyjnej. Stawkę opłaty za wykorzystanie treści tekstowych, o których mowa w § 3 ust. 2 ustala się na 25 zł rocznie od 1000 znaków tekstu bez spacji, wraz z przypisami.

ROZDZIAŁ II. RODZAJE I ZAKRES OPINII ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 9 Definicja

 1. Usługodawca przygotuje i udostępni   Klientowi opinie na podstawie Umowy
  o udzielenie opinii, zwanej dalej w niniejszej Sekcji „Umową".

 2. Zgodnie z Umową Usługodawca zobowiązuje się przygotować i udostępnić drogą elektroniczną przez Internet opinii Klientowi, na podstawie zadanego przez niego Pytania w oparciu o ustawodawstwo polskie, w przewidywanym terminie 24 godzin od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

 3. Udzielenie opinii na Pytanie dodatkowe następuje w przewidywanym terminie
  48 godzin od zadania pytania dodatkowego. Postanowienia § 16-18 stosuje się.

 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem do Umowy o udzielenie opinii stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zlecenia.

 5. Przepisy kodeksu cywilnego o umowie zlecenia stosuje się także do innych usług odpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w zakresie nieuregulowanym Regulaminem.

 6. Zobowiązanie Usługodawcy do wykonywania Umowy o udzielenie opinii powstaje
  z chwilą zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunek bankowy Usługodawcy.

 7. Umowa zawarta jest w języku polskim.

§ 10 Panel Klienta

 1. Komunikacja Klienta z Usługodawcą odbywa się przez Panel Klienta, zwany dalej „Panelem".

 2. W szczególnych wypadkach komunikacja Klienta z Usługodawcą może odbywać się także za pomocą innych środków takich jak       poczta elektroniczna oraz
  w szczególnych przypadkach telefonicznie.

§ 11 Zadawanie pytań

 1. Klient w formularzu wpisuje pełne dane adresowe firmy wraz z numerem NIP oraz adres poczty elektronicznej.

 2. Po kliknięciu pola „Wyślij pytanie do bezpłatnej wyceny" na podany adres elektroniczny Klienta w przeciągu 24h wysyłana jest wiadomość e-mail z informacją do jakiego rodzaju opinii pytanie zostało zakwalifikowane i jaki będzie koszt realizacji usługi. Wejście do Panelu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, jak również stanowi zgodę Klienta na wysyłanie informacji e-mailowych o statusie jego sprawy, informacji marketingowych Usługodawcy, w tym w szczególności przesyłania bezpłatnych np. publikacji elektronicznych, etc.

 3. Klient w Panelu zadaje Pytanie w ten sposób, iż:

  • w polu „Wpisz tytuł pytania" wpisuje tytuł pytania;

  • w polu „Wpisz treść stanu faktycznego do pytania " wpisuje jego treść. Klient powinien jak najdokładniej opisać stan faktyczny będący podstawą pytania oraz sprecyzować zakres opinii, którą chciałby uzyskać (np. wypunktowując zagadnienia, które go interesują);

  • w polach „Załączniki" Klient może wstawić skany lub teksty dokumentów, które pozostają w związku z zadanym Pytaniem;

  • następnie wysyła Pytanie do wyceny, klikając na pole „Wysyłam pytanie do bezpłatnej wyceny".

   

§ 12 Wycena

 1. Wycena zawiera informację o wynagrodzeniu brutto, za którego zapłatę Usługodawca zobowiązuje się udzielić porady Klientowi.

 2. Wycena jest bezpłatna.

 3. W dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00, Klient otrzymuje Wycenę
  w przewidywanym terminie do 24 godzin od momentu wysłania pytania.

 4. W przypadku sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy termin, o którym mowa
  w ust. 3, wydłuża się proporcjonalnie o te wolne dni tak, aby ostateczny termin udzielenia odpowiedzi wypadał w dzień roboczy.

 5. W przypadku, gdy termin Wyceny przypadałby poza godzinami, o których mowa
  w ust. 3, terminy, o których mowa w ust. 3 i 4, liczy się od pierwszej godziny roboczej, o której mowa w ust. 3.

 6. Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację
  o Wycenie wraz z terminem realizacji, warunkami i sposobami płatności

 7. Wycena Usługodawcy uwzględnia:

  • stopień skomplikowania sprawy,

  • nakład pracy Doradcy w celu pełnego i rzetelnego opracowania opinii.

   

 

§ 13 Płatność

 1. Klient po zapoznaniu się z Wyceną może:

  • Zrezygnować z Usługi;

  • Potwierdzić zamówienie usługi poprzez dokonanie zapłaty na wskazany numer konta Usługodawcy

   

 2. Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Klienta obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.

 3. Wpłata za usługę dokonuje się w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy. W tytule wpłaty należy podać numer pytania

 4. Klienta obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem.

 

 

§ 14 Faktura

 1. Każdy klient po dokonaniu płatności otrzymuje wraz z opinią fakturę VAT w formie elektronicznej.

 2. Faktura wystawiana jest Klientowi bez podpisu wystawcy.

 3. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.

 4. Na żądanie Klienta faktura jest wysyłana także pocztą na adres wskazany przez Klienta w terminie 7 dni od dnia doręczenia Usługodawcy żądania.

 5. Faktura jest wystawiana tylko w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie wystawcy wpłaty za usługę. Po upływie tego okresu wystawienie faktury przez wystawcę będzie niemożliwe.

§ 15 Udzielanie opinii.

 1. Udzielanie opinii polega na przesłaniu przez Usługodawcę tekstu odpowiedzi na pytanie Klienta w Panelu lub też w załączonym pliku w formacie Word lub PDF.

 2. Do treści opinii Usługodawca może załączyć inne dokumenty, w szczególności orzeczenia sądów lub innych organów, jeśli mają one związek z treścią odpowiedzi.

§ 16 Termin udzielenia opinii.

 1. Usługodawca wysyła opinię Klientowi w terminie przewidywanym do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie Usługodawcy.

 2. W szczególnych wypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony. W takiej sytuacji Usługodawca w terminie wskazanym w ust. 1 informuje Klienta o prawdopodobnym terminie udzielenia odpowiedzi oraz podaje przyczynę niezachowania terminu.

 3. Przez szczególne wypadki uważa się następujące sytuacje:

a. Skomplikowany charakter Pytania, co do których udzielenie porady wymaga analizy obcego prawa, literatury lub orzecznictwa lub też analizy szczegółowej dokumentacji nadesłanej przez Klienta.

b. Znaczne obciążenie pracą Doradcy ( dotyczy to sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

§ 17 Uzupełnienie Pytania

 1. Jeżeli informacje podane przez Klienta w Pytaniu są niekompletne lub nie pozwalają na udzielenie odpowiedzi w całości lub w części albo przygotowanie opinii wymaga nadesłania przez Klienta dokumentów, Usługodawca w terminie wskazanym w § 16 poprosi Klienta o uzupełnienie informacji lub nadesłanie dokumentów („Uzupełnienie Pytania"). Termin udzielenia porady liczy się wówczas od dnia doręczenia Usługodawcy uzupełnienia Pytania oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 2. Jeżeli Klient w terminie 14 dni od doręczenia prośby o uzupełnienie Pytania nie uzupełni Pytania usługa zostanie zrealizowana na podstawie dokumentów przekazanych. .

 3. Klient, który nie uzupełnił Pytania w terminie określonym w ust. 2, nie może powoływać się na niekompletność udzielonej porady, chyba że niekompletność ta nie jest związana z brakiem uzupełnienia Pytania.

 4. Wykonanie analizy problemu w trybie ust. 2 nie uprawnia Klienta do zwrotu części wynagrodzenia.

§ 18 Zakres udzielonej opinii

 1. Zakres udzielanej opinii jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Klienta w Pytaniu oraz zawarte w nim pytania dotyczące stanu prawnego zadane przez Klienta.

 2. Klient nie może domagać się odszkodowania za poniesioną szkodę , jeśli nastąpiła ona wskutek okoliczności, które nie były przedmiotem udzielonej porady lub nie były poruszane przez Klienta. Doradca może jednakże zwrócić Klientowi uwagę na zagadnienia nie będące przedmiotem Pytania pierwotnego. W szczególności odnosi się to do sytuacji, w której udzielenie opinii polega na analizie dokumentów lub umowy, a Klient wskazał do analizy tylko niektóre ich części. W takim wypadku Doradca informuje Klienta o takich zagadnieniach. Klientowi przysługuje prawo zadawania dodatkowych pytań dotyczących tych zagadnień za zapłatą Usługodawcy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości połowy stawki należnej za dany rodzaj opinii (opinia A, B, C)

 3. Zmiana zakresu opinii poprzez jej uszczegółowienie w związku z dodatkowymi pytaniami zadanymi przez Klienta może zostać zakwalifikowana przez Usługodawcę jako dodatkowa lub nowa opinia płatna odrębnie.

 4. Jeśli Klient nie zdecyduje się na objęcie poradą wskazanych w ust. 3 zagadnień, nie może powoływać się na szkodę poniesioną w wyniku okoliczności, na które Doradca zwrócił uwagę w trybie ust. 3.

§ 19 Sposób udzielania porad – brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa

 1. Usługodawca gwarantuje udzielanie opinii zgodnych z aktualnym porządkiem prawnym. W sprawach, w których występują kontrowersje w doktrynie
  i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych, Doradca informuje Klienta
  o takich rozbieżnościach, prezentując na tym tle własny pogląd, z zastrzeżeniem, że możliwe jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym.

 2. Klient oświadcza, że jest mu wiadome, iż taki sposób udzielania opinii, przy uwzględnieniu należytej staranności, wynika z braku w polskim porządku prawnym powszechnie wiążącej wykładni ustaw, co oznacza, że każda interpretacja aktu prawnego, nawet dokonana przez kompetentny organ rządowy, nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i dopuszczalne jest odstępstwo od niej.

§ 20 Możliwość odmowy udzielenia opinii

 1. Doradca odmówi udzielenia opinii, jeśli uzna, iż naruszałoby to przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub wiążące go zasady etyki zawodowej, o których mowa w § 7.

 2. Doradca może odmówić udzielania opinii, jeżeli uzna, iż udzielenie opinii wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do udzielenia porady.

 3. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Doradca informuje Klienta
  o niemożliwości udzielenia opinii. Usługodawca zwraca Klientowi zapłacone wynagrodzenie w terminie 3 dni od podania przez Klienta numeru rachunku oraz odesłania podpisanej korekty faktury (o ile jest to konieczne).

§ 21 Referencje

 1. Po udzieleniu przez Usługodawcę porady Klient może wystawić Usługodawcy referencje. Wystawienie referencji nie jest obowiązkowe.

 2. Referencje wystawiane przez Klientów są jawne i publikowane na Serwisie w dziale
  „ Referencje naszych klientów". Klient, wystawiając taką referencję, wyraża zgodę na jej publikację wraz z imieniem/firmą Klienta podanym w rubryce „Imię/Firma".

§ 22 Publikacja treści pytania i udzielonej opinii

 1. Jeśli została zawarta umowa o udzielenie porady, Usługodawca może opublikować
  w Serwisie zarówno treść zadanego pytania, jak i udzielonej opinii.

 2. Treść, o której mowa w ust. 1, jest dostępna w Serwisie w ramach usługi korzystania
  z Serwisu.

 3. Publikacja pytania następuje ze zmianami niezbędnymi do uniemożliwienia identyfikacji Klienta (m.in. zmiana imion, kwot, miejsca, czasu).

 4. Usługodawca nie opublikuje w Serwisie treści, o której mowa w ust. 1, jeżeli Klient zastrzegł poprzez wpisanie prośby podczas zadawania pytania lub później – do momentu wykonania Umowy – aby treść, o której mowa w ust. 1, nie była publikowana w Serwisie.

ROZDZIAŁ III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

§ 23 Ochrona danych osobowych

 1. Klient , korzystający z Usług Serwisu (z wyjątkiem Usługi korzystania z treści Serwisu), wyraża zgodę na:

a. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Usługodawcę
w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług;

b. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach statystycznych oraz – w przypadku Usługi Subskrypcja Biuletynu, wysyłania darmowych raportów – marketingowych;

c. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę;

 1. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Usługobiorców.

 

§ 24 Pliki cookie

Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta , nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta , nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.

ROZDZIAŁ IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

§ 25 Przepis ogólny

Usługodawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.

§ 26 Okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

a. niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje (§ 4 ust. 5);

b. braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;

c. siły wyższej;

d. awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta ;

e. niewłaściwego korzystania z Panelu przez Klienta ;

f. zastosowania się do treści zamieszczonych w Serwisie, z których korzystanie może nastąpić w ramach Usług nieodpłatnych;

g. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Sewera oraz oprogramowania Serwisu.

 1. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Klienta, który się nim posługuje w komunikacji z Usługodawcą, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Klienta jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na poprzedni adres wiadomości na aktualny adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na poprzedni adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Klienta
  z treścią wiadomości.

§ 27 Ograniczenie kwotowe odpowiedzialności

O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta ograniczona jest do wysokości poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych zysków, ale nie większej niż 5-krotności wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Klienta za Usługę której szkoda dotyczy.

ROZDZIAŁ V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 28 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres BDO sp. z o.o. , ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

a. oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego;

b. wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;

c. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;

d. wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację, czy żąda on zwrotu zapłaconego wynagrodzenia lub wykonania Umowy.

 1. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Usługodawca,
  w terminie 3 dni od jej doręczenia, może wezwać Klienta   do uzupełnienia danych.
  W braku wezwania do uzupełnienia ust. 4 zdanie pierwsze stosuje się.

 2. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres pocztowy wskazany w § 11 ust. 1 Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle na wskazany adres odpowiedź zawierającą propozycję załatwienia reklamacji.. Jeśli Usługodawca wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

 3. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

 4. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:

a. z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4; lub z dniem udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę na reklamację Klienta.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29 Właściwe przepisy

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę podlega prawu, na którego terytorium Usługodawca ma siedzibę, tj. prawu polskiemu.

 2. Przepis ust. 1 stosuje się także do wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym Umów, o których mowa w Rozdziale II

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:

a. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204);

b. Ustawy z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 r. Nr 22, poz. 271);

c. Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93);

d. Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631).

 1. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Klient jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  w rozumieniu art. 22 (1) kc.

§ 30 Właściwy sąd

 1. Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże usług, w tym Umów, o których mowa w Rozdziale II, również po zakończeniu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże Umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.-

 2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń,
  o których mowa w ust. 1, przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 31 Obowiązywanie i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.06.2014 r.

 2. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie o czym zobowiązany jest poinformować Klientów poprzez udostępnienie zmian do Regulaminu na stronie internetowej www.poradyhr.pl

bottom of page