top of page

Wdrożenia i utrzymania Compliance (systemu zarządzania zgodnością)

Oferujemy wdrożenie i utrzymanie Compliance (systemu zarządzania zgodnością - CMS) zgodnie ze standardami, o jakich mowa w normach PN-ISO 19600 oraz PN-ISO-37001 – system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

 

 

Jaki jest cel wdrożenia i utrzymania  w firmie systemu zarządzania zgodnością

Celem wdrożenia i utrzymania  w firmie systemu zarządzania zgodnością jest z jednej strony zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które mogłyby narazić Spółkę, a tym samym jej kierownictwo (Zarząd) na odpowiedzialność za podejmowanie działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami lub prowadzenia takich działań bez uwzględnienia i realizacji obowiązków w zakresie:

 • projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny pod groźbą kary

 • projektu ustawy o jawności życia publicznego

 • ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 • metodyką w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.

 

​​Oferujemy:

 • przygotowanie do wdrożenia systemu Compliance: badanie (audyt otwarcia) obowiązujących w firmie procedur i polityk z zakresu Compliance (jw.) oraz instrukcji, regulaminów, wytycznych dla wyodrębnionych procesów biznesowych, prowadzonych w tym zakresie szkoleń dla kadry zarządzającej i personelu, ustalenie obowiązku dostosowania się do wymogów jurysdykcji innych krajów w związku z zakresem prowadzonej działalności, ustalenie wewnętrznych zasad z zakresu CMS obowiązujących w podmiocie funkcjonującym w ramach Grupy kapitałowej/spółek zależnych

 • opracowanie raportu z przeprowadzonego badania zgodności polityk i procedur z obowiązującymi przepisami z zakresu Compliance

 • opracowanie właściwych procedur i przyjęcie ich przez właściwy organ zarządzający (m. in. Kodeksu etycznego, polityk, przeprowadzenie oceny ryzyka)

 • wdrożenie procedur: zapoznanie wszystkich członków personelu oraz przeprowadzenie szkoleń dla grup pracowników

 • nadzór nad wykonanie obowiązków przewidzianych w procedurach wraz z wykorzystaniem instytucji whistleblowing

 • przegląd i utrzymanie wdrożonych w firmie Kodeksów etyki, polityk, przeprowadzanie oceny ryzyka, prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących ujawnionych nieprawidłowości lub w sprawie podejrzenia popełnienia nieprawidłowości (w tym obsługa zgłoszeń w ramach whistleblowing), reprezentowanie Spółki w kontaktach z organami ścigania (Policja, CBA, ABW, SG, prokuratura) w zakresie dotyczących składania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, składania w imieniu reprezentowanego podmiotu zeznań w zakresie postępowań dot. nieprawidłowości – w przypadku otrzymania stosownego upoważnienia (pełnomocnictwa), realizacji żądań organów ścigania w zakresie przekazywania dokumentacji, w tym procesowego zabezpieczania dokumentacji (postanowienie o żądaniu wydania rzeczy, o przeszukaniu), prowadzenie

 • wizyta Eksperta raz w miesiącu

 

 

Biuro w Nowym Jorku
bottom of page